Feeds:
Posts
Comments

Archive for November, 2011

Di Masukat na Pagbibigay

Lucas 21:1-4

1Sa kaniyang pagtingala, nakita ni Jesus ang mga mayayaman na naghuhulog ng kanilang mga kaloob sa kaban ng yaman. 2Nakita rin niya ang isang dukhang balo na naghuhulog doon ng dalawang sentimos. 3Sinabi niya: Katotohanang sinasabi ko sa inyo: Ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa sa lahat. 4Ito ay sapagkat mula sa kaniyang karukhaan ay inihulog niya ang lahat niyang kabuhayan. Ang mga mayamang ito ay naghulog ng mga kaloob sa Diyos mula sa mga labis nila.

Giving without Measure

Luke 21:1-4

When Jesus looked up he saw some wealthy people putting their offerings into the treasury and he noticed a poor widow putting in two small coins. He said, “I tell you truly, this poor widow put in more than all the rest; for those others have all made offerings from their surplus wealth, but she, from her poverty, has offered her whole livelihood.”

 

Read Full Post »

Judgment of the Nations

Matthew 25: 31-46

Jesus said to his disciples:
“When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit upon his glorious throne, and all the nations will be assembled before him.  And he will separate them one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats.  He will place the sheep on his right and the goats on his left.  Then the king will say to those on his right, ‘Come, you who are blessed by my Father.  Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world.

For I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me drink, a stranger and you welcomed me, naked and you clothed me, ill and you cared for me, in prison and you visited me.’ Then the righteous will answer him and say, ‘Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink?  When did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you?  When did we see you ill or in prison, and visit you?’ And the king will say to them in reply, ‘Amen, I say to you, whatever you did for one of the least brothers of mine, you did for me.’

Then he will say to those on his left, ‘Depart from me, you accursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. For I was hungry and you gave me no food, I was thirsty and you gave me no drink, a stranger and you gave me no welcome, naked and you gave me no clothing, ill and in prison, and you did not care for me.’ Then they will answer and say, ‘Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or naked or ill or in prison, and not minister to your needs?’ He will answer them, ‘Amen, I say to you, what you did not do for one of these least ones, you did not do for me.’

And these will go off to eternal punishment, but the righteous to eternal life.”

Paghuhukom sa mga Bansa

Mateo 25:31-46

31Darating ang Anak ng Tao sa kaniyang kaluwalhatian kasama ng mga banal na anghel. Kapag siya ay dumating, siya ay uupo sa trono ng kaniyang kaluwalhatian. 32Titipunin niya ang lahat ng mga bansa sa kaniyang harapan. Ihihiwalay niya sila sa isa’t isa katulad ng paghihiwalay ng pastol sa mga tupa mula sa mga kambing. 33Itatalaga niya ang mga tupa sa kaniyang kanang kamay, ngunit ang mga kambing ay sa kaniyang kaliwa.

34Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kaniyang kanang kamay: Halikayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang paghaharing inihanda sa inyo mula pa nang itatag ang sanlibutan. 35Ito ay sapagkat nagutom ako at binigyan ninyo ako ng makakain. Nauhaw ako at binigyan ninyo ako ng maiiinom. Ako ay naging taga-ibang bayan at ako ay inyong pinatuloy. 36Ako ay naging hubad at dinamitan ninyo. Nagkasakit ako at ako ay inyong dinalaw. Nabilanggo ako at ako ay inyong pinuntahan.

37Sasagot naman ang mga matuwid sa kaniya: Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin o nauhaw at binigyan ng maiinom? 38Kailan ka namin nakitang naging taga-ibang bayan at pinatuloy ka o naging hubad at dinamitan ka namin? 39Kailan ka namin nakitang nagkasakit o nabilanggo at dumalaw kami sa iyo?

40Sasagot ang hari sa kanila: Katotohanang sinasabi ko sa inyo: Anuman ang ginawa ninyo sa isa sa pinakamaliit na kapatid ko, ginawa ninyo ito sa akin.

41Sasabihin din niya roon sa mga nasa kaliwa: Lumayo kayo sa akin, mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda para sa diyablo at sa kaniyang mga anghel. 42Ito ay sapagkat nagutom ako ngunit hindi ninyo ako binigyan ng makakain. Nauhaw ako ngunit hindi ninyo ako binigyan ng maiinom. 43Ako ay naging taga-ibang bayan ngunit hindi ninyo ako pinatuloy. Ako ay naging hubad ngunit hindi ninyo ako dinamitan. Nagkasakit ako at nabilanggo ngunit hindi ninyo ako dinalaw.

44Sasagot din sila sa kaniya: Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom, o nauhaw, o naging taga-ibang bayan, o naging hubad o nabilanggo at hindi kami naglingkod sa iyo?

45Siya ay sasagot sa kanila na sinasabi: Katotohanang sinasabi ko sa inyo: Anuman ang hindi ninyo ginawa para sa isa sa mga pinakamaliit na ito, hindi rin ninyo ito ginawa sa akin.

46Ang mga ito ay pupunta sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan.

Read Full Post »

God of the Living

Luke 20: 27-40

Some Sadducees, those who deny that there is a resurrection, came forward and put this question to Jesus, saying,”Teacher, Moses wrote for us, If someone’s brother dies leaving a wife but no child,his brother must take the wife and raise up descendants for his brother.

Now there were seven brothers; the first married a woman but died childless. Then the second and the third married her, and likewise all the seven died childless. Finally the woman also died. Now at the resurrection whose wife will that woman be? For all seven had been married to her.”

Jesus said to them, “The children of this age marry and remarry; but those who are deemed worthy to attain to the coming age and to the resurrection of the dead neither marry nor are given in marriage.

They can no longer die, for they are like angels; and they are the children of God because they are the ones who will rise. That the dead will rise even Moses made known in the passage about the bush, when he called “Lord, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob; and he is not God of the dead, but of the living, for to him all are alive.”Some of the scribes said in reply, “Teacher, you have answered well.” And they no longer dared to ask him anything.

Diyos ng mga Buhay

Lucas 20:27-40

27Pumunta sa kaniya ang ilan sa mga Saduseo na tumatangging mayroong muling pagkabuhay. Nagtanong sila sa kaniya: 28Guro, si Moises ay sumulat sa amin na kapag mamatay ang kapatid na lalaking may asawa at walang anak, dapat kunin ng kapatid niyang lalaki ang asawa nito. Kukunin ng kapatid ang asawang babae upang magkaanak para sa kaniyang kapatid na namatay. 29Mayroon ngang pitong magkakapatid na lalaki. Ang una ay nag-asawa at namatay na walang anak. 30Kinuha siya ng pangalawa upang maging asawa at ang lalaki ay namatay na walang anak. 31Ang babae ay kinuha ng pangatlo at hanggang sa pampito, gayon ang nangyari. Wala silang iniwang anak at namatay. 32Sa kahuli-hulihan, namatay din ang babae. 33Kung magkagayon, sa muling pagkabuhay, kaninong asawa siya? Ito ay sapagkat naging asawa siya ng pito.

34Sumagot si Jesus: Ang mga anak ng kapanahunang ito ay nag-aasawa at ikinakasal. 35Ngunit sa kanila na itinuring na karapat-dapat na magtamo ng kapanahunang darating at ng muling pagkabuhay mula sa mga patay ay hindi nag-aasawa ni ikinakasal. 36Ito ay sapagkat hindi na sila mamamatay kailanman dahil sila ay magiging katulad ng mga anghel. Sa pagiging mga anak ng muling pagkabuhay, sila ay mga anak ng Diyos. 37Ngunit maging si Moises ay nagpatunay nito sa salaysay patungkol sa palumpong[a] na ang mga patay ay muling mabubuhay. Ito ay nang tawagin niya ang Panginoon na Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. 38Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay kundi Diyos ng mga buhay. Ito ay sapagkat ang lahat ay nabubuhay sa kaniya.

39Sumagot ang ilang guro ng kautusan: Guro, mahusay ang pagkasabi mo. 40Hindi na sila naglakas ng loob kailanman na magtanong sa kaniya ng anumang bagay.

Read Full Post »

A Den of Thieves

Luke 19:45-48

Jesus entered the temple area and proceeded to drive out those who were selling things, saying to them, “It is written, My house shall be a house of prayer, but you have made it a den of thieves.”And every day he was teaching in the temple area.

The chief priests, the scribes, and the leaders of the people, meanwhile, were seeking to put him to death, but they could find no way to accomplish their purpose because all the people were hanging on his words.

Isang Yungib ng mga Tulisan

Lucas 19:45-48

45Sa kaniyang pagpasok sa templo, itinaboy niya ang mga nagtitinda at namimili roon. 46Sinabi niya sa kanila:

“Nasusulat:  Ang aking bahay ay isang bahay dalanginan.  Ngunit ginawa ninyo itong yungib ng mga tulisan.”

 47At nagturo si Jesus sa templo araw-araw. Ang mga pinunong-saserdote, ang mga guro ng kautusan at ang mga pinuno ng mga tao ay naghanap ng paraan upang mapatay siya. 48Hindi nila masumpungan ang maaari nilang gawin dahil ang mga tao ay matamang nakikinig sa kaniya.

Read Full Post »

Iniyakan ni Hesus ang Herusalem

Lucas 19:41-44

41Nang siya ay nakalapit at nakita ang lungsod, iniyakan niya ito. 42Sinabi niya: Kung nalalaman mo, maging ikaw, kahit man lang sa araw mong ito, ang mga bagay na para sa iyong kapayapaan. Ngunit ngayon sila ay natago sa iyong mga paningin.

43Ito ay sapagkat darating sa iyo ang mga araw na ang mga kaaway mo ay maglalagay ng bambang sa palibot mo. Papalibutan ka nila at kukubkubin ka nila sa bawat panig. 44Ikaw ay papataging kapantay ng lupa kasama ng iyong mga anak. Walang batong maiiwan na nakapatong sa isang bato sapagkat hindi mo binigyang pansin ang panahon ng pagdating ng Diyos sa inyo.

Jesus weeps over Jerusalem

Luke 19:41-44

As Jesus drew near Jerusalem, he saw the city and wept over it, saying,
“If this day you only knew what makes for peace? but now it is hidden from your eyes. For the days are coming upon you when your enemies will raise a palisade against you; they will encircle you and hem you in on all sides.

They will smash you to the ground and your children within you, and they will not leave one stone upon another within you because you did not recognize the time of your visitation.”

Read Full Post »

The King’s servants

Luke 19: 11-28

While people were listening to Jesus speak, he proceeded to tell a parable because he was near Jerusalem  and they thought that the Kingdom of God would appear there immediately. So he said,
“A nobleman went off to a distant country to obtain the kingship for himself and then to return. He called ten of his servants and gave them ten gold coins and told them, ‘Engage in trade with these until I return.’ His fellow citizens, however, despised him and sent a delegation after him to announce, ‘”We do not want this man to be our king.’ But when he returned after obtaining the kingship, he had the servants called, to whom he had given the money, to learn what they had gained by trading.

The first came forward and said, ‘Sir, your gold coin has earned ten additional ones.’ He replied, ‘Well done, good servant! You have been faithful in this very small matter; take charge of ten cities.’ Then the second came and reported, ‘Your gold coin, sir, has earned five more.’ And to this servant too he said, ‘You, take charge of five cities.’ Then the other servant came and said, ‘Sir, here is your gold coin;
I kept it stored away in a handkerchief, for I was afraid of you, because you are a demanding man; you take up what you did not lay down  and you harvest what you did not plant.’

He said to him, ‘With your own words I shall condemn you, you wicked servant. You knew I was a demanding man, taking up what I did not lay down and harvesting what I did not plant; why did you not put my money in a bank? Then on my return I would have collected it with interest.’ And to those standing by he said, ‘Take the gold coin from him and give it to the servant who has ten.’ But they said to him, ‘Sir, he has ten gold coins.’

He replied, ‘I tell you, to everyone who has, more will be given, but from the one who has not, even what he has will be taken away. Now as for those enemies of mine who did not want me as their king, bring them here and slay them before me.'” After he had said this, he proceeded on his journey up to Jerusalem.

Mga Alipin ng Hari

Lucas 19:11-28

11Habang pinakikinggan nila ang mga bagay na ito, idinagdag ni Jesus at sinabi ang isang talinghaga sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at inakala nila na ang paghahari ng Diyos ay mahahayag na. 12Kaya nga, sinabi niya: May isang maharlikang lalaki. Pumunta siya sa malayong bayan upang tanggapin sa kaniyang sarili ang isang paghahari at siya ay babalik. 13Tinawag niya ang sampu sa kaniyang mga alipin at bawat isa ay binigyan ng isang mina. Sinabi niya sa kanila: Mangalakal kayo hanggang sa pagdating ko.

 14Ngunit ang kaniyang mga mamamayan ay napopoot sa kaniya. At nagsugo sila sa kaniya ng isang kinatawan. Kanilang sinabi: Ayaw naming maghari sa amin ang lalaking ito.

 15At nangyari, na sa kaniyang pagbalik, pagkatanggap niya ng paghahari, iniutos niyang tawagin ang mga aliping ito. Ipinatawag niya ang mga aliping binigyan niya ng salapi upang malaman niya kung ano ang tinubo ng bawat isa sa pangangalakal.

 16Dumating ang una at sinabi: Panginoon, ang iyong mina ay tumubo ng sampung mina.

 17Sinabi niya sa kaniya: Magaling ang iyong ginawa, ikaw na mabuting alipin. Dahil naging matapat ka sa napakaliit, mamamahala ka sa sampung lungsod.

 18Dumating ang pangalawa at sinabi: Panginoon, ang iyong mina ay tumubo ng limang mina.

 19Sinabi rin niya sa isang ito: Mamamahala ka sa limang lungsod.

 20Dumating ang isa at sinabi: Panginoon, narito ang iyong mina na itinago ko sa isang panyo. 21Itinago ko ito sapagkat natatakot ako sa iyo dahil ikaw ay isang malupit na tao. Kinukuha mo ang hindi mo inilagay at inaani mo ang hindi mo inihasik.

 22Ngunit sinabi niya sa kaniya: Hahatulan kita mula sa iyong bibig, masamang alipin. Alam mong ako ay isang mabagsik na tao. Kinukuha ko ang hindi ko inilagay at inaani ko ang hindi ko inihasik. 23Bakit hindi mo inilagak sa bangko ang aking salapi upang sa pagdating ko ay makuha ko ito kasama ang tubo?

 24Sa mga nakatayo ay kaniyang sinabi: Kunin ninyo sa kaniya ang mina. Ibigay ninyo ito sa kaniya na may sampung mina.

 25Sinabi nila sa kaniya: Panginoon, may sampung mina siya.

 26Ito ay sapagkat sinasabi ko sa inyo: Sa bawat isa na mayroon ay bibigyan. Ngunit sa kaniya na wala, maging ang nasa kaniya ay kukunin mula sa kaniya. 27Subalit, itong aking mga kaaway na ayaw akong maghari sa kanila ay dalhin ninyo rito. Patayin ninyo sila sa aking harapan.

Read Full Post »

Are You 100% For God?

       Jesus said, Happy are the pure in heart, they shall see God. (Matthew 5:8)

What does it mean to have a pure heart?

No lustful thoughts?

No evil motives to rule the world?

No secret thoughts to murder your boss?

I believe it’s more than that.

I believe that a pure heart means to be 100% for God.

       Question: Are you 100% for God?

Or are you holding back a part of your life from Him?

If you want to be 100% for God, you need to do these three powerful things…

3 Steps To Be 100% For God

       To give yourself completely to God, you must…

1. Pray in every moment

2. Submit in every area

3. Love in ever act

If you do this, He has a promise: You’ll see God.

1.Pray In Every Moment

God wants to be in touch with you at every moment.

Not just on Sundays. Not just when you “officially” pray. But at every single moment. The Bible says, Pray without ceasing.  (1 Thessalonians 5:17)

How is that possible?

Imagine you’re talking to your Boss…

Boss: “Good Morning. How are you today?”

You: “I’m very fine, Sir. Our Father who art in Heaven, holy be your name…”

Boss: “Huh? What did you say?”

You: “I said I was fine. My job is doing well. The wife is happy. And the kids are healthy. Your kingdom come, your will be done on earth as it is heaven.”

Boss: “You seem to be speaking to someone else…”

You: “Oh, I was just talking to God while I was talking to you. You see the Bible says I should pray without ceasing.”

When you arrive from work, you greet your spouse and say, “Hi Honey. I’m home! Hail Mary, full of grace, the Lord is with you…”

When you greet your kids, you say, “Hi Bobby. Hi Sandy. How’s school today? Glory to Father, and to the Son, and the Holy Spirit…”

I don’t think that’s what praying without ceasing means.

So what does it mean?

Simply this: To be aware of God’s presence and allow that powerful presence to change your life.

Choose Your Selah Moment

       In the Psalms, they use a Hebrew word to pause between verses. It’s Selah. It basically means, “Before reading the next verse, breathe. Stop. Wait. Listen. Absorb.” Chew the thought. Mull over it. Get it into your system before moving on.

We need Selah moments at various times during the day, to remind you that you’re surrounded by God’s presence.

I read about a multi-millionaire who built his huge business for 40 years based on one mantra: “God is with me.”

Silently, beneath his breath, he’d say this line a hundred times a day.

People didn’t know he was religious. He had no religious trappings. But the line, “God is with me,” gave him the courage when he faced tough challenges. It gave him peace when he was confused. And it gave him confidence when he ventured into new territories.

He’d say that line, “God is with me,” when he started the day. Or when he made a tough decision. Or when he entered a room to negotiate a deal. Or when he launched a new product.

Saying, “God is with me,” was his Selah moment.

For me, my Selah moment is when I do my breathing exercises. When my computer is loading, I take a Selah. Or when I feel my eyes are tired from reading, I take a Selah. I close my eyes and inhale God’s love. I imagine God’s love permeating every square inch of my being. Everytime I do this, without fail, I feel my soul is flooded with God’s love. And I feel tremendous peace.

What is your Selah moment?

Learn to pause during your day to be aware of God’s presence.

God Is Present In The Toilet

       I’m not kidding.

God doesn’t only live in church. He’s present in your house. He’s present in your bedroom. And He’s present in the toilet.

That’s why you can pray in the toilet.

The great St. Therese of Avila always prayed in the toilet while answering doing the you-know-what. One day, the devil taunted her, “How could you pray to God in the toilet? Such disrespect!”

St. Therese answered him, “Whatever goes up is for God. Whatever goes down is for you.”

Psalms 139:7 says, Where could I go to escape from you? Where could I get away from your presence?

Inserting A Little Theology

       Allow me to share a little Theology. (Skip these two paragraphs if you’re not interested.)

Seeing God everywhere is the doctrine ofimmanence. Don’t be afraid of that big theological word. It simply means that God is present here, in space and time. God is manifesting Himself everywhere. God is present in all things. In every molecule, in every atom of this universe, God is present.

It’s also connected to the doctrine ofincarnation: That when Jesus came as a human, God blessed every physical thing. The whole physical and material reality has been made sacred by the Presence of the flesh and blood of Jesus on planet earth.

Here’s the second way of being 100% for God…

2.Submit in Every Area

       Do you remember Zacchaeus, the Chief Tax Collector? The small guy who had to climb a Sycamore tree to see Jesus?

Allow me to twist the story (in a crazy way) to drive a point.

One day, Zachy heard from the neighbors that Jesus was passing by their village.

Because he was short (the politically-correct word is “vertically challenged”), he climbed a tree to see Jesus.

The strategy worked. Because Jesus looked up and saw this little guy on the branch of the tree. He called out, “Zachy, why don’t you invite me to your house? Do you have some felafel and shawarma for me?”

The little guy was overjoyed.

After talking to Jesus over dinner, Zach stood up and made a big announcement. He says, “Master, I’m going to change my life. Starting today, I’ll start praying everyday. Not only that, to make up for all the religious duties I missed doing in the past, I’ll go to the Temple 4 times a week!”

Jesus smiled, “That’s great. I’m happy that our little chat has moved you to change the religious area of your life. Any other areas you want to change?”

Zach raised his eyebrow. “Uh, other areas? Like what?”

“Well, you’re the Chief Tax Collector in this city. Has our conversation moved you to make changes in that particular area of your life?”

Zach frowned. “Uh, what do you mean?”

Jesus said, “Would you like to share your wealth to the poor? And would you like to repay those you have cheated?”

Zach glared at Jesus. “Hey, that area is Off-Limits to you. Meddle with my religious life, yes. Meddle with my prayer life, yes. But don’t meddle with my money life!”

Obviously, that didn’t happen.

In the real story, Zacchaeus said, “Lord, I’ll give half of my belongings to the poor. And I’ll pay 4 times anyone whom I have cheated.”

Zach asked Jesus to enter his house and his life. He then opened every room to Him. Not a single room was Off-Limits to Jesus.

My question to you: Is every room in your life open to God?   Your job. Your recreation. Your hobbies. Your eating habits. Your emotions. Your thought patterns.

Or is one room still Off-Limits to God?

Submit that area to Him right now.

Be 100% for God.

And here’s the third way…

3.Love in Every Act

Do you want to be really happy in your life?

If you will do this one thing, you’ll achieve true happiness: Make love the motive of every word, thought, and action.

Here’s a powerful verse: Let all that you do be done with love. (1 Corinthians 16:14)

Friend, this is holiness.

This is what it means to be 100% for God.

When every thing you do is born from love.

God is like that.

He does everything out of love.

And He invites you to do the same.

If you do everything from love, you become unstoppable.

Love Will Make You Fearless

       I preach 300 times a year.

Every time I step on stage, I remind myself why I do what I do: I love people. I preach because I love.

Here’s what I noticed.  When love is my motive, I preach with freedom and power. Because I have no fear. I don’t care what other people will say. I don’t even care if I’ll make a huge mistake on stage. I don’t care if people will laugh at me. Because my goal isn’t to impress anyone. My goal is to love them.

But if love isn’t my goal, I’m inhibited. A million things are in my mind. “Is my hair okay? Are my hands too movable? Am I smiling enough? Is my grammar okay? Is my zipper up?”

If you make love the motive of every act, you simplify your life. Because you have focus.

Let me give you another example.

Love Can Make You A Fortune

       When I build a business, my motive is clear: I want to love people. I want to love my employees.  I want to love my customers. Making money is a side effect.

Don’t get me wrong. Making money is a very important part of the business. Without it, I cannot continue loving them long-term.

This business philosophy has made me prosperous.

Why?

If I love my customers and serve them with the best my ability, most of my customers will love me back. And if I love my employees and treat them well, they’ll treat our customers well too.

A businessman who will do it just for the money may earn more. Because he’ll be ruthless. He’ll cut corners. He’ll underpay his employees. But a businessman who will do it for love will have more than enough money—and be happier!

See God In Every Person

       Jesus promised that if you’re heart is pure, you’ll see God.

How? I believe you’ll see God in every person you meet.

One day, I rode a public jeepney and saw one well-dressed, made-up, bejeweled lady make the sign of the cross. We passed three churches and she did it three times.

She was religious. But I noticed another thing: She was also rude.

Especially to those who appeared poor. In front of one beggar, she covered her nose with her branded hankie. The way she looked at him, it was as though she was saying, “You shouldn’t exist in this world.”

Yes, the woman saw God in a concrete church. But she failed to see Him in His other church—the beggar in front of her. Because every person is a Temple of God. (1 Corinthians 3:16)

The Greatest Commandment

       Be 100% for God.

It’s how I interpret the greatest commandment: Love God with your all your heart, mind, and strength (Matthew 22:37).

How?

Pray at every moment.

Submit in every area.

And love in every act.

May your dreams come true,

Bo Sanchez

Read Full Post »

Zacchaeus, the Tax Collector

Luke 19:1-10

At that time Jesus came to Jericho and intended to pass through the town. Now a man there named Zacchaeus, who was a chief tax collector and also a wealthy man, was seeking to see who Jesus was; but he could not see him because of the crowd, for he was short in stature.

So he ran ahead and climbed a sycamore tree in order to see Jesus, who was about to pass that way. When he reached the place, Jesus looked up and said,  “Zacchaeus, come down quickly, for today I must stay at your house.” And he came down quickly and received him with joy. When they saw this, they began to grumble, saying, “He has gone to stay at the house of a sinner.”

But Zacchaeus stood there and said to the Lord, “Behold, half of my possessions, Lord, I shall give to the poor, and if I have extorted anything from anyone I shall repay it four times over.”

And Jesus said to him, “Today salvation has come to this house because this man too is a descendant of Abraham.For the Son of Man has come to seek and to save what was lost.”

 

Si Zaqueo, ang Maniningil ng Buwis

Lucas 19:1-10

 1Pumasok at dumaan si Jesus sa Jerico. 2Naroroon ang isang lalaking nagngangalang Zaqueo. Siya ay punongmaniningil ng buwis at siya ay mayaman. 3Hinahangad niyang makita kung sino si Jesus. Hindi niya ito magawa dahil sa napakaraming tao, sapagkat siya ay mababa. 4At tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang puno ng sikamoro upang makita si Jesus sapagkat sa daang iyon daraan si Jesus.

 5Nang dumating si Jesus sa dakong iyon, tumingala siya at nakita niya si Zaqueo. Sinabi ni Jesus sa kaniya: Zaqueo, magmadali kang bumaba sapagkat sa araw na ito ay kinakailangang manatili ako sa iyong bahay. 6Nagmamadali siyang bumaba at nagagalak niyang tinanggap si Jesus.

 7Nang makita ito ng lahat, nagbulung-bulungan sila. Kanilang sinabi: Manunuluyan siya sa isang makasalanan.

 8Si Zaqueo ay nakatayo at sinabi niya sa Panginoon: Narito, Panginoon, ang kalahati ng aking tinatangkilik ay ibibigay ko sa mga dukha. Anuman ang aking nakuha sa pamamagitan ng maling paraan sa sinuman ay ibabalik ko nang makaapat na ulit.

 9Sinabi ni Jesus sa kaniya: Sa araw na ito, dumating sa bahay na ito ang kaligtasan sapagkat siya ay anak rin ni Abraham. 10Ang Anak ng Tao ay pumarito upang hanapin at iligtas ang nawala.

Read Full Post »

Healing of the Blind Beggar

Luke 18: 35-43

As Jesus approached Jericho a blind man was sitting by the roadside begging,and hearing a crowd going  , he inquired what was happening.They told him, “Jesus of Nazareth is passing by.”

He shouted, “Jesus, Son of David, have pity on me!” The people walking in front rebuked him, telling him to be silent, but he kept calling out all the more, “Son of David, have pity on me!” Then Jesus stopped and ordered that he be brought to him; and when he came near, Jesus asked him, “What do you want me to do for you?” He replied, “Lord, please let me see.” Jesus told him, “Have sight; your faith has saved you.”
He immediately received his sight and followed him, giving glory to God.

When they saw this, all the people gave praise to God.

Ang Pulubing Bulag ay Nakakita

Lucas 18:35-43

 35Papalapit na siya sa Jerico. Nangyari, na may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan na namamalimos.36Nang marinig niya ang maraming taong nagdadaan, tinanong niya kung ano ito. 37Sinabi nila sa kaniya: Si Jesus na taga-Nazaret ay dumadaan. 38Ang bulag ay sumigaw. Sinabi niya: Jesus, anak ni David, kahabagan mo ako.  39Sinaway siya ng mga nauuna at pinatahimik ngunit lalo pa siyang sumigaw: Anak ni David, kahabagan mo ako.

 40Tumigil si Jesus at iniutos na dalhin siya sa kaniya. Sa paglapit ng bulag, tinanong siya ni Jesus: 41Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo. Sinabi niya: Panginoon, ibig kong makakita.

 42Sinabi ni Jesus sa kaniya: Makakita ka. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. 43Kaagad-agad, nakakita siya at sumunod sa kaniya na nagluluwalhati sa Diyos. Ang lahat ng mga taong nakakita ay nagpuri sa Diyos.

Read Full Post »

The Parable of the Talents

Matthew 25:14-30

Jesus told his disciples this parable:
“A man going on a journey called in his servants and entrusted his possessions to them. To one he gave five talents; to another, two; to a third, one– to each according to his ability.  Then he went away.

Immediately the one who received five talents went and traded with them, and made another five. Likewise, the one who received two made another two.  But the man who received one went off and dug a hole in the ground and buried his master’s money.

After a long time the master of those servants came back and settled accounts with them. The one who had received five talents came forward bringing the additional five.  He said, ‘Master, you gave me five talents.  See, I have made five more.’ His master said to him, ‘Well done, my good and faithful servant.
Since you were faithful in small matters, I will give you great responsibilities. Come, share your master’s joy.’

 Then the one who had received two talents also came forward and said, ‘Master, you gave me two talents.  See, I have made two more.’ His master said to him, ‘Well done, my good and faithful servant.
Since you were faithful in small matters, I will give you great responsibilities. Come, share your master’s joy.’

Then the one who had received the one talent came forward and said,  ‘Master, I knew you were a demanding person, harvesting where you did not plant and gathering where you did not scatter; so out of fear I went off and buried your talent in the ground.  Here it is back.’

His master said to him in reply, ‘You wicked, lazy servant! So you knew that I harvest where I did not plant and gather where I did not scatter?  Should you not then have put my money in the bank so that I could have got it back with interest on my return?

Now then! Take the talent from him and give it to the one with ten. For to everyone who has more will be given and he will grow rich; but from the one who has not, even what he has will be taken away. And throw this useless servant into the darkness outside, where there will be wailing and grinding of teeth.'”

Ang Talinghaga Patungkol sa Talento

Mateo 25:14-30

 14Ito ay katulad din sa isang lalaking papaalis ng bansa. Tinawag niya ang kaniyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kaniyang mga ari-arian. 15Ibinigay niya sa isang alipin ang limang talento, sa isa pang alipin ay dalawang talento at sa isa pang alipin ay isang talento. Binigyan niya ang bawat isa ayon sa kani-kaniyang kakayanan. Siya ay umalis agad ng bansa. 16Siya na nakatanggap ng limang talento ay nangalakal at tumubo ng lima pang talento.17Gayundin ang nakatanggap ng dalawang talento, siya ay tumubo ng dalawa pa. 18Ngunit siya na nakatanggap ng isang talento ay umalis. Siya ay naghukay sa lupa at itinago ang salapi ng kaniyang panginoon.

19Pagkatapos ng mahabang panahon, dumating ang Panginoon ng mga aliping iyon at sila ay nagbigay-sulit sa kaniya.20Dumating ang nakatanggap ng limang talento at nagdala siya ng lima pang talento. Sinabi niya: Panginoon, ipinagkatiwala mo sa akin ang limang talento. Narito, bukod dito ay tumubo pa ako ng lima.

21Sinabi ng kaniyang panginoon sa kaniya: Magaling ang iyong ginawa. Ikaw ay mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kakaunting bagay. Pamamahalain kita sa maraming mga bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong panginoon.

22Dumating din ang nakatanggap ng dalawang talento. Sinabi niya: Ipinagkatiwala mo sa akin ang dalawang talento. Tingnan mo, bukod dito ay tumubo pa ako ng dalawa.

23Sinabi ng kaniyang panginoon sa kaniya: Magaling ang iyong ginawa. Ikaw ay mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kakaunting bagay. Pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong panginoon.

24Dumating din ang nakatanggap ng isang talento. Sinabi niya: Panginoon, kilala kita na ikaw ay isang malupit na tao. Umaani ka sa hindi mo inihasik at nagtitipon sa hindi mo ikinalat. 25Dahil sa takot, ako ay umalis at itinago ang iyong talento sa lupa. Narito ang para sa iyo.

26Sumagot ang kaniyang panginoon: Ikaw ay masama at tamad na alipin! Nalalaman mo na ako ay umaani sa hindi ko inihasik at nagtitipon sa hindi ko ikinalat. 27Nararapat sana na inilagay mo ang aking salapi sa mga mamamalit ng salapi. At sa aking pagdating ay tatanggapin ko ang aking salapi na may tubo.

28Kunin nga sa kaniya ang talento at ibigay sa kaniya na may sampung talento. 29Ito ay sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya ay tatanggap ng sagana. Ngunit sa kaniya na wala, maging ang nasa kaniya ay kukunin sa kaniya.

30Ang walang silbing alipin ay itatapon sa kadiliman sa labas. Doon ay may pananangis at pagngangalit ng mga ngipin.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: