Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘fervent prayer’

The cleansing of a leper

Luke 5:12-16

It happened that there was a man full of leprosy in one of the towns where Jesus was; and when he saw Jesus, he fell prostrate, pleaded with him, and said,
“Lord, if you wish, you can make me clean.” Jesus stretched out his hand, touched him, and said, “I do will it. Be made clean.” And the leprosy left him immediately.

Then he ordered him not to tell anyone, but“Go, show yourself to the priest and offer for your cleansing what Moses prescribed; that will be proof for them.” The report about him spread all the more, and great crowds assembled to listen to him and to be cured of their ailments, but he would withdraw to deserted places to pray.

Nilinis ni Jesus ang Lalaking Ketongin

Lucas 5:12-16

 12Nangyari, nang siya ay nasa isang lungsod, narito, may isang lalaking puno ng ketong. Pagkakita niya kay Jesus, nagpatirapa siya. Ipinamanhik niya sa kaniya na sinasabi: Panginoon, kung ibig mo, malilinis mo ako.

 13Sa pag-unat ni Jesus ng kaniyang kamay, siya ay kaniyang hinipo, na sinasabi: Ibig ko, luminis ka. Kapagdaka ay nawala ang kaniyang ketong.

 14Iniutos ni Jesus sa kaniya: Huwag mo itong sabihin sa kaninuman. Iniutos niya: Yumaon ka at ipakita mo ang iyong sarili sa saserdote at maghandog ka para sa pagkalinis mo. Maghain ka ayon sa iniutos ni Moises bilang pagpapatotoo sa kanila.

15Lalo pang kumalat ang balita patungkol kay Jesus. Nagdatingan ang napakaraming mga tao upang makinig at upang mapagaling niya sa kanilang mga sakit. 16Ngunit pumunta siya sa ilang at nanalangin.

Advertisements

Read Full Post »

%d bloggers like this: