Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Jesus the Lamb of God’

Jesus, the Lamb of God

John 1: 29-34

John the Baptist saw Jesus coming toward him and said,
“Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world.
He is the one of whom I said,
‘A man is coming after me who ranks ahead of me
because he existed before me.’
I did not know him,
but the reason why I came baptizing with water
was that he might be made known to Israel.”
John testified further, saying,
“I saw the Spirit come down like a dove from the sky
and remain upon him.
I did not know him,
but the one who sent me to baptize with water told me,
‘On whomever you see the Spirit come down and remain,
he is the one who will baptize with the Holy Spirit.’
Now I have seen and testified that he is the Son of God.”

Si Jesus ang Kordero ng Diyos

Juan 1:29-34

Kinabukasan nang makita ni Juan si Jesus na papalapit sa kaniya, sinabi niya: Narito, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sangkatauhan. 30 Siya ang aking tinutukoy nang sabihin kong may paparitong kasunod ko, na isang lalaking higit kaysa sa akin sapagkat siya ay una sa akin. 31 Hindi ko siya kilala ngunit upang maihayag siya sa Israel, ako nga ay naparitong nagbabawtismo sa tubig.

32 Nagpatotoo si Juan na nagsasabi: Nakita ko ang Espiritu na bumabang buhat sa langit tulad ng isang kalapati. Ito ay nanahan sa kaniya. 33 Hindi ko siya kilala ngunit ang nagsugo sa akin upang magbawtismo sa pamamagitan ng tubig ay siya ring nagsabi sa akin: Kung kanino mo makikitang bababa at mananahan ang Espiritu, siya ang magbabawtismo ng Banal na Espiritu. 34 Aking nakita at pinatotohanan na siya ang Anak ng Diyos.

Advertisements

Read Full Post »

%d bloggers like this: