Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Jesus’ Transfiguration’

Pagbabagong anyo ni Hesus

Mateo 17:1-9

 1Pagkaraan ang anim na araw, isnama ni Jesus sina Pedro at Santiago, at si Juan na kaniyang kapatid. Dinala niya silang bukod sa isang mataas na bundok.  2Nagbagong-anyo siya sa harap nila. Nagliwanag ang kaniyang mukha na parang araw. Pumuti ang kaniyang mga damit na gaya ng busilak ng liwanag.3Narito, biglang nagpakita sa kanila sina Moises at Elias na nakikipag-usap sa kaniya.  4Sinabi ni Pedro kay Jesus: Panginoon, mabuti para sa amin na kami ay naririto. Kung ibig mo, gagawa kami rito ng tatlong kubol. Isa ang para sa iyo, isa kay Moises at isa kay Elias.

5Habang nagsasalita pa siya, narito, nililiman sila ng isang maningning na ulap. Narito, may isang tinig na buhat sa ulap na nagsasabi: Ito ang pinakamamahal kong Anak na labis kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya.   

 6Nang marinig ito ng mga alagad, napasubsob sila sa lupa at sila ay lubhang natakot. 7Lumapit si Jesus at hinipo niya sila. Sinabi niya: Tumayo kayo at huwag kayong matakot. 8Nang tumingin sila sa paligid, wala silang ibang nakita kundi si Jesus lamang.

 9Habang bumababa sila sa bundok, iniutos sa kanila ni Jesus na sinabi: Huwag ninyong sabihin kaninuman ang pangitaing ito hanggang sa muling mabuhay mula sa mga patay ang Anak ng Tao.   

Jesus’ Transfiguration   

Matthew 17:1-9

Jesus took Peter, James, and his brother, John,  and led them up a high mountain by themselves.  And he was transfigured before them;  his face shone like the sun  and his clothes became white as light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, conversing with him. Then Peter said to Jesus in reply,  “Lord, it is good that we are here. If you wish, I will make three tents here,  one for you, one for Moses, and one for Elijah.” While he was still speaking, behold, a bright cloud cast a shadow over them,  then from the cloud came a voice that said,
“This is my beloved Son, with whom I am well pleased; listen to him.”
When the disciples heard this, they fell prostrate and were very much afraid. But Jesus came and touched them, saying, “Rise, and do not be afraid.”
And when the disciples raised their eyes,  they saw no one else but Jesus alone. As they were coming down from the mountain, Jesus charged them, “Do not tell the vision to anyone  until the Son of Man has been raised from the dead.”

Advertisements

Read Full Post »

%d bloggers like this: